ЗАВРШИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА САНИТАРНИТЕ ЈАЗЛИ ВО ОУ „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“ – ЛЕСКАЈЦА

Градежните зафати за реконструкција на санитарните јазли и електричната инсталација во ОУ „Братство Единство“ – Лескајца завршија.

Вредноста на реконструкцијата на санитарните јазли изнесува 1 313 600 денари, додека вредноста за реконструкција на електричната инсталација изнесува 824 188 денари.