ЈАВЕН УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА …….

ЈАВЕН УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА ПО ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 16, ДЕЛ ОД УБ 16.3, ОПФАТ 4

Градоначалникот на Општина Охрид

                                                                                                       О Р Г А Н И З И Р А

1. Јавен увид и јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Детален Урбанистички план за УЗ 16, дел од УБ 16.3, опфат 4, Општина Охрид , предлог план  2014-2019година .
Се информира јавноста дека ставен е на увид и јавна расправа ,Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животна средина  за Детален Урбанистички план за УЗ 16, дел од УБ 16.3, опфат 4, Општина Охрид , предлог план  2014-2019година .

2. Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина е изложен во Сектор отза заштита на животна средина и управување со отпад , во Општина Охрид секој работен ден  од 8  – 16 часот    почнувајќи  од 09.01.2015год. до 10.02.2015год.

3. Јавната расправа ќе се одржи на ден 22.07.2013г.   во малата сала на Општина Охрид ,со почеток во 11.30 часот.

4. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до Општина Охрид во рок од 30 дена од денот на објавување на оваа информација
Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење ,забелешки и предлози  по Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина и истите можете да ги испраќате на е_маил : urbanizam@Ohrid gov.mk , или по пошта на следната адреса Општина Охрид , ул. Димитар Влахов бр.57 Охрид.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *