О Г Л А С ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЛИЦА НА РАКОВОДНИ ПОЗИЦИИ ВО ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачески, објавува Оглас за пројавување на интерес за ангажирање компетентни и високо мотивирани кандидати на повеќе раководни позиции кои се во надлежност на Општина Охрид.

Сите заинтересирани кандидати кои се пријавуваат за одредена позиција потребно е силно да веруваат во сопствениот капацитет, да поседуваат менаџерски способности и лидерски вештини, да се подготвени за темелна посветеност и одговорност за работата за која се пријавуваат, да поседуваат способност за тимска работа и да се насочени кон спроведување на политиките на Општина Охрид.

Сите пријавени кандидати имаат ЕДНАКВИ  ШАНСИ да бидат избрани согласно со нивните способности, образование, искуство и личен капацитет, без разлика на полова, верска, партиска и национална припадност, имотна состојба и други лични околности.
Ќе бидат ангажирани само НАЈСПОСОБНИТЕ и НАЈСООДВЕТНИТЕ кандидати за позицијата за која аплицираат.

СИТЕ пријавени кандидати кои ги исполнуваат законските услови за позицијата за која аплицираат ќе бидат повикани на интервју, дел од нив ќе бидат повикани и на тестирање и нивните податоци и препораки ќе подлежат на проверки. Од кандидатите се бара да имаат соодветно работно искуство и соодветно образование и да ги поддржуваат политиките на Општина Охрид, во областа за која се пријавуваат, да ги исполнуваат законските услови за позицијата за која се пријавуваат, како и да познаваат англискиот јазик.

Можност за пријавување имаат сите кандидати кои своето образование го оформиле во Република Македонија или во странство.

Општина Охрид потенцира дека овој оглас претставува Оглас за пројавување интерес, а не Оглас за вработување и истиот не е законска обврска на Општина Охрид, но е со цел да се даде можност на што поголем број способни луѓе да ги покажат своите квалификации.
Секој обид за лично лобирање и ургенција од страна на кандидатите ќе се смета како слабост и неверување во сопствените капацитети и ќе влијае негативно во формирањето на финалната оцена за кандидатот.

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

– лична биографија (CV) не поголема од 5 страници;
– мотивациско писмо од најмногу 500 зборови во кое задoлжително ќе биде наведена позицијата/те за која кандидатот се пријавува;
– уверенија за познавање странски јазик (за позициите за кои е потребен сертификат за познавање на странски јазик, истиот може да биде доставен по конечниот избор на кандидатот)-во фотокопија;
-Доказ за исполнување на соодветното работно искуство-во фотокопија.
За кандидатите кои пројавуваат интерес за Директори на Јавните претпријатија, основните и средните училишта, задолжително е и доставување на предлог-програма за работа и развој на претпријатието.
Заинтересираните кандидати, потребните документи ќе ги доставуваат во затворено плико, лично во архивата на Општина Охрид или по пошта на следната адреса:  Општина Охрид, ул. Димитар Влахов бр.57 Охрид, ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК, со назнака ( “ОГЛАС ЗА ПРОЈАВУАВЊЕ ИНТЕРЕС ЗА РАКОВОДНИ ПОЗИЦИИ” ).

Краен рок за пријавивање е 1-ви Октомври 2014 година.

Позиции за кои се бара пројавување на интерес:

I. АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД

1.Раководител на Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС/Правен факултет-правни студии; Економски факултет; Архитектонски или Градежен факултет.
– работно искуство од најмалку 5 години, од кои најмалку 2 години во државна служба
– раководни и организациски вештини
– интерперсонални и насочувачки вештини
– ефективна орална и писмена комуникација
– способност за тимска работа
– способност за решавање конфликти
– работа со компјутер
-познавање англиски јазик.

2. Раководител на Сектор за комунални дејности, сообраќај и улици
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС/Правен факултет-правни студии; Градежен факултет или Технички факултет-смер сообраќај
– работно искуство од најмалку 5 години, од кои најмалку 2 години во државна служба
– раководни и организациски вештини
– интерперсонални и насочувачки вештини
– ефективна орална и писмена комуникација
– способност за тимска работа
– способност за решавање конфликти
– работа со компјутер
-познавање англиски јазик.

3. Одделение за инспекциски надзор-инспекторат
•              Раководител на Одделение за инспекциски надзор-инспекторат
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС/Општествени науки
– работно искуство од најмалку 4 години, од кои најмалку 1 година во државна служба
– раководни и организациски вештини
– интерперсонални и насочувачки вештини
– ефективна орална и писмена комуникација
– способност за тимска работа
– способност за решавање конфликти
– работа со компјутер
-познавање англиски јазик.

•              Овластен градежен инспектор
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 240 кредити според ЕКТС/Градежен или Архитектонски факултет
– работно искуство од најмалку 3 години во струката
– работа со компјутер
– комуникативност
– лојалност
– чесност
– доверливост

4.Раководител на Одделение за јавни набавки
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС/Правен факултет-правни студии или Економски факултет
– работно искуство од најмалку 4 години, од кои најмалку 1 година во државна служба
– положен испит за лице за јавни набавки
– организациски вештини
– интерперсонални и насочувачки вештини
– ефективна орална и писмена комуникација
– способност за тимска работа
– способност за решавање конфликти
– работа со компјутер
– раководни и организациски вештини
– познавање англиски јазик.

5. Раководоител на Одделение за односи со јавност
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС/Општествени науки
– работно искуство од најмалку 4 години, од кои најмалку 1 година во државна служба
– интерперсонални и насочувачки вештини
– ефективна орална и писмена комуникација
– способност за тимска работа
– способност за решавање конфликти
– работа со компјутер
– раководни и организациски вештини
– познавање англиски јазик.

6. Раководител на Одделение за протокол
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС/Општествени науки
– работно искуство од најмалку 4 години, од кои најмалку 1 година во државна служба
– интерперсонални и насочувачки вештини
– ефективна орална и писмена комуникација
– способност за тимска работа
– способност за решавање конфликти
– работа со компјутер
– раководни и организациски вештини
– познавање англиски јазик.

7. Кабинет на Градоначалникот
•              Асистент на градоначалникот
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 180 кредити според ЕКТС/Општествени дејноси
– со или без работно искуство
– работа со компјутер
– комуникативност
– лојалност
– чесност
– доверливост
– ефективна орална и писмена комуникација
– познавање на англиски јазик

•              Асистент на градоначалникот
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС/Правен Факултет
– со или без работно искуство
– работа со компјутер
– комуникативност
– лојалност
– чесност
– доверливост
– ефективна орална и писмена комуникација
– познавање на англиски јазик

8.Командир на територијална противпожарна единица
Од кандидатите се бара да ги исполнуваат следниве услови:
– VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС/Факултет од техничка насока
– работно искуство од најмалку 4 години
– здравствена и психофизичка способност
– познавање англиски јазик
– работа со компјутери
– раководни и организациски способности
– способност за тимска работа
– способност за решавање конфликти
– положен стручен испит за раководител на акција за гаснење
пожар и спасување луѓе и имот, во рок од 3 месеци од
распоредување на работното место.

II.ПРОЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИИ ВО ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИ ЈАТИЈА ВО ОПШТИНА ОХРИД

1.Директор на ЈП Охридски Комуналец Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование или 240 кредити според ЕКТС /ВСС
– Работно искуство од најмалку 4 години
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини
– Предлог-Програма за работа и развој на претпријатието

2. Директор на ЈП Билјанини извори Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование или 240 кредити според ЕКТС /ВСС
– Работно искуство од најмалку 4 години
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини
– Предлог-Програма за работа и развој на претпријатието

3. Директор на МЈП Проаква Струга
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги
исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование или 240 кредити според ЕКТС
– Работно искуство од најмалку 4 години
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини
– Предлог-Програма за работа и развој на претпријатието

4. Директор на ЈП Нискоградба Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги
исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование или 300 кредити според ЕКТС
– Работно искуство од најмалку 4 години
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини
– Предлог-Програма за работа и развој на претпријатието

5. Директор на ЈП Градски Гробишта Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги
исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование или 240 кредити според ЕКТС
– Работно искуство од најмалку 5 години
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини
– Предлог-Програма за работа и развој на претпријатието

6. Директор на ЈП Градски Пазар
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги
исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование или 240 кредити според ЕКТС
– Работно искуство од најмалку 5 години
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини
– Предлог-Програма за работа и развој на претпријатието

III. ПРОЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ДИРЕКТОРИ НА ОБРАЗОВНИ УСТАНОВИ ВО ОПШТИНА ОХРИД

А. ОСНОВНИ УЧИЛИШТА:

1.Директор на ОУ Григор Прличев Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник или стручен соработник во основно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во воспитно образовна работа
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини

2.Директор на ОУ Христо Узунов Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник или стручен соработник во основно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во воспитно образовна работа
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини.

3. Директор на ОУ Братство Единство Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник или стручен соработник во основно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во воспитно образовна работа
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини

4. Директор на ОУ Кочо Рацин Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник или стручен соработник во основно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во воспитно образовна работа
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини

5.Директор на ОУ СВ.Климент Охридски Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник или стручен соработник во основно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во воспитно образовна работа
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини

6. Директор на ОУ СВ.Наум Охридски Пештани
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник или стручен соработник во основно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во воспитно образовна работа
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини.

7. Директор на ОУ Живко Чинго Велгошти
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник или стручен соработник во основно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во воспитно образовна работа
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини

8. Директор на ОУ Ванчо Николески Лескоец
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник или стручен соработник во основно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во воспитно образовна работа
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини.

9. Директор на ОМУ Методи Патче Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник или стручен соработник во основно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во воспитно образовна работа
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини.

Б. СРЕДНИ УЧИЛИШТА:

1.Директор на ОСУ СВ.Климент Охридски Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник, педагог или психолог во средно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во установа за  воспитно образовна работа верифицирана од Министерството
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини.

2.Директор на СОСУ СВ.Кирил и Методиј Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник, педагог или психолог во средно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во установа за  воспитно образовна работа верифицирана од Министерството
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини.

3.Директор на ОЕМУЦ СВ.Наум Охридски Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник, педагог или психолог во средно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во установа за  воспитно образовна работа верифицирана од Министерството
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини.

4.Директор на ОУТУ Ванчо Питошески Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС
-Да ги исполнуваат условите за наставник, педагог или психолог во средно училиште
– Работно искуство од најмалку 5 години во установа за  воспитно образовна работа верифицирана од Министерството
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини.

В.ДЕТСКИ ГРАДИНКИ:

1.Директор на детска градинка ЈОУДГ Јасна Ристеска Охрид
Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-VII/1 – Високо образование /ВСС или 240 кредити според ЕКТС.
-Да ги исполнуваат условите за воспитувач, стручен работник, лице со завршен филолошки факултет-наставна студиска програма и специјалистички студии за предучилишни педагози, правник и економист со високо образование ( со стекнато 240 кредити според ЕКТС или  VII/1 степен )
– Работно искуство над 4 години по дипломирање
– Познавање еден од светските јазици
– Познавање компјутерски вештини
– Организациони и управувачки способности и вештини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *