„АСНОМ„ хортикултурно уредена

Екипите на „Паркови и зеленило„ извршија расчистување на левата и десната
страна по ул.„АСНОМ„ , од пресекот со ул.„Кеј Маршал Тито„ до пресек со
ул.„Карпош Војвода„, како и потегот на ул.„Булевар Туристика„ од бензиската
пумпа до кружната сообраќајница. Појасот покрај тротоарот и коловозот се
расчистуваше од високите треви, а беа отстранети и гранки кои го попречуваа движењето на пешаците.

Апелираме до Советите на станари и инвеститорите, самите тековно да ги одржуваат дворните површини .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *