Водостопанство на РМ вработува! Отворени се 21 работно место

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр. 167/2015 и 27/16), a во врска со Одпуката за потреба од засновање работен однос бр. 02042561 од 27. 07. 2016 година, Главниот извршен директор на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје објавува
ЈАВЕН ОГЛАС
Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје има потреба од засновање на работен однос на определено време со работници за следните работни места:

 

Подружница Црн Дрим Охрид 5 вработувања.

Едно (1) лице на работно место Соработник за експлоатација на ХМС (за периодот до 31. 12. 2017 година)
Со завршено високо образование, 5 години работно искуство.
Основна плата за работното место е 20, 000. 00 денари.

Едно (1) лице на работно местоработник за одржување на брани (за периодотдо 31. 12. 2017 година)
Со завршено средно образование, машинска насока, 3 години работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

Едно (1) лице на работно местоадминистративно технички секретар (за периодот до 31. 12. 2017 година)
Со завршено средно образование, без работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

Едно (1) лице на работно место рефернт за финансиски работи (за периодот до 31. 12. 2017 година)
Со завршено средно образоание, економска насока, 3 години работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

Едно (1) лице на работно месторефернт за одводнување и наводнување (за периодот до 31. 12. 2017 година)
Со завршено средно образование, градежен техничар, 3 години работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *