ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАСАДИ ОД НИСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ

Се повикуваат граѓаните на Општина Охрид кои сметаат дека ниските температури кои ја зафатија Општина Охрид во периодот од 25.04.2016 до 27.04.2016 година им имаат нанесено материјална штета на нивните имоти и земјоделски насади, истата да ја пријават во просториите на општина Охрид.

Пријавувањето на штетите може да се изврши секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот во периодот до 03.05.2016 година (вторник), заклучно со 11.05.2016 година (среда) во Општински услужен центар, во архива на Општина Охрид, или на телефонскиот број 046/230-175.

Лице за контакт од Општина Охрид за пријавување на штетите е Радован Вељаноски.
Покрај барањето, пријавите треба да бидат дополнети со фотокопија од лична карта, фотокопија од трансакциска сметка и доказ за сопственост на имотот (имотен лист).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *