ОГЛАС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Врз основа на Одлуката за усвојување на годишната програма за поставување на урбана опрема во Општина Охрид за 2014 година бр. 07-2653/45, донесена од страна на Советот на Општина Охрид на седницата одржана на ден 11.03.2014 година, Општина Охрид објавува :

О Г Л А С БР. 04/2014
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ
НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
(ПРИМЕРОК ЗА ПОНУДУВАЧИ)
ВТОРА ИЗМЕНЕТА ОБЈАВА

1. Општина Охрид издава површини за поставување на урбана опрема за комерцијално користење.
2. Површините за поставување на урбаната опрема се за следната намена:
2.1 СУВЕНИРИ – 35 локации;
Површините се лоцирани на:

Површина по поплочената патека помеѓу влезот во „Самоиловата тврдина“ и комплексот „Плаошник“

На левата страна на пешачката патека која оди кон Горица од парцелата за „Обука на вода“ и

на други места во стариот дел од градот според графички прилог

Графички приказ со нумерички ознаки на локациите дадени се во планот на годишната програма за поставување на урбана опрема за 2014 година.

Продажбата на сувенири ќе се обавува на поставени тезги од ЈП Градски пазар со димензии 2.00×1.00 односно 1.60×0.80.

2.2Локации за продажба на уметнички дела – 10 локации;
(Локациите се лоцирани на ул: „Св.Климент Охридски“ пешачка улица просторот помеѓу ТЦ „Амам“ и комплекс „Летница“);
Графички приказ со нумерички ознаки на локациите дадени се во планот летна шема.
Секоја локација има 8 м2.

3. УРБАНА ОПРЕМА ВО ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ, КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ НАСТАНИ.
3.1 ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА (забава на отворено) – 7 локации:

На дел од улица „1-ви Мај“која е забранета за сообраќај,, и тоа:
-1 локација од 200м2;
– 2 локации по 100м2;
– 4 локации по 25м2.
Графички приказ со нумерички ознаки на локациите дадени се во планот на годишната програма за поставување на урбана опрема за 2014 година.

Увид за местоположбата на површините, утврдени во графичкиот прилог на програмата за поставување на урбана опрема според намената утврдена во точка 2, може да се изврши од 11.06.2014 до 12.06.2014 година во период од 12 -15 часот во просториите на Општина Охрид.

4. Почетна цената за издавање на локацијата е :
– за локациите за продажба на сувенири(2.00×1.00 односно 1.60×0.80) – 3000.оо денари/месечно.
– за локациите за продажба на уметнички дела(8м2) -8000,оо денари месечно
– за локациите за поставување на детски забавни игри за локација – 250.оо денари по м2 месечно.

Во почетната цена за издавање на локација не се содржани комуналната такса, одржување на хигиена и приклучок и потрошок на електрична енергија.
Комуналната такса за просторите под точка: 2.1, и 3.1 изнесува 7 денари по м2 дневно.

4.1 Почетните цени се однесуваат:
– за период од 30 дена по точки: 2.1 и 3.1 согласно Одлука на Совет бр. 07-2653/45 од 11.03.2014 година.
4.2 Продажбата на сувенири и книги ќе се одвива на поставени типизирани тезги од ЈП Градски пазар, за што надоместокот за тезгата е обврска на понудувачот.
4.3 Трошоците за хигиена и електрична енергија вклучително и приклучок паѓаат на товар на понудувачот.
5. Договорите со најповолните понудувачи за точка: 2.1, 2.2, 2.3, и 3.1 ќе се склучуваат за времетраење од 90 денови, односно од 25 јуни до 25 септември 2014 год.
6. Поставувањето на урбаната опрема ќе отпочне по склучувањето на Договорот и добивање на одобрение од Секторот за урбанизам и заштита на животна средина.

7. Доставување на понуда
7.1 Понуда може да достават сите физички и правни лица регистрирани за вршење на дејноста наведена во точка 2.
7.2 Учесникот на огласот (понудувачот) треба да достави:
– Документ за регистрирана дејност, издаден од Централен регистар на РМ или соодветен документ – доказ дека припаѓа на соодветно здружение (не постар од 6 месеци);
– Потврда дека нема заостанати обврски кон Општината по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; Издавач на потврдата е Секторот за финансиски прашања при Општина Охрид.
– Понуда на унифициран образец (Унифицираниот образец може да се подигне во Општина Охрид).
– Уплатница на име депозит за учество во висина од 3000.оо денари.

7.3 Понудата треба да биде доставена во затворен ковер со назнака,,До Општина Охрид, ул.„Димитар Влахов“ бр.57 – 6000 Охрид за оглас 04/2014 (поставување на урбана опрема), со задолжителна назнака ,,Не отворај’’.
7.4 Понудите да се достават најкасно до 16.06.2014 година до 15:00 часот преку пошта или лично во архива. Понудите пристигнати после наведениот рок нема да се разгледуваат.
7.5 Понудите по точка: 2.1, 2.2 и 3.1 да бидат со важност од 90 дена.
7.6 Депозитот за учесниците кои нема да добијат локација на јавното наддавање е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат локација на јавното наддавање ќе се одбие од вкупната цена на склучениот договор.
8.Начин на отворање
8.1 Јавното наддавање ќе се изврши на 20.06.2014 година во 14 часот во просториите на Општина Охрид согласно Правилник кој ќе му биде достапен на секој понудувач.
8.2 За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена под услов да го исполнува условите предвидени во точка 7.2.

9.Склучување на договор
9.1 Договор ќе се склучи со понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.
9.2 Пред склучување на договорот понудувачот е должен во целост да ја измири понудениот износ вклучувајќи ја и комуналната такса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *