ЗАВРШИ ПОСТАПКАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 34 од Статутот на општина Охрид  (Сл. Гласник 8/07 и 1/08) и член 5 од Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги бр. 08-16650/4 од 03.12.2015 година, градоначалникот го донесе следните РЕШЕНИЈА, а врз основа на Записникот од одржаниот состанок на Комисијата за спроведување на постапката за субвенционирање на трошоците за:

МЈП “Проаква”
ЈП “Нискоградба”
ЈП “Управување со градски гробишта”
ЈП “Охридски Комуналец”

Комисијата за спроведување на постапката за субвенционирање на трошоците дека од пристигнатите 236 апликации сите ги исполнуваат условите. 92 апликации се на лица со инвалидитет, 55 апликации се на лица кои не се вработени, 37 апликации се на лица кои се приматели на постојана парична помош и 52 апликации се на лица кои се приматели на социјална помош.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *