СОВЕТНИЧКИ ПРАШАЊА НА СЛЕДНИОТ ДНЕВЕН РЕД НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

Претседателот на Општинскиот совет – Гордана Коњаноска денеска донесе решение со кое свика седница на советот на општината каде што на дневен ред се предвидени само прашањата на членовите на советот

 

 

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА   

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

 

ЈА СВИКУВАМ четириесет и седмата седница на Советот на општина Охрид на ден 20.11.2015 година (петок) со почеток во 11,00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот :

            Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Советнички прашања.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *