СЛЕДУВААТ САНКЦИИ ЗА НЕРЕДОВНО ПЛАЌАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

“Се повикуваат сите правни лица и трговци-поединци (кои поседуваат јавни локали) кои не ја измириле обврската за комунална такса за користење на музика во јавни локали, истото да го сторат веднаш. “ – упатуваат повик oд Локалната самоуправа, како И до правните и физички лица кои поседуваат фирма во општина Охрид во најкраток можен рок да ги подмират своите заостанатите обврски врз основ на комунална такса за фирма.
За неисполнување на законските обврски ќе следуваат санкции – нагласуваат од локалната самоуправа .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *