Акција за подигнување зелен отпад У.З Радојца Новичиќ -18.11.2023 – сабота

-Акција за подигнување зелен отпад У.З.14 Радојца Новичиќ -18.11.2023 год. (сабота)
-Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 18.11.2023 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и др.) од У.З.14 Радојца Новичиќ

-Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот доколку имаат ваков отпад уредно да го депонираат најдоцна до 07.00 часот на 18.11.2023 година и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075-495-428, кој функционира секој ден во неделата во периодот 07.00 часот-21.00 часот

‼Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад

Со оваа акција се реализира во целост годишниот календар за редовни акции за кабаст и зелен отпад за оперативната 2023 год.