ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА РАКОВОДНИОТ И КОМАНДНИОТ КАДАР НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Освен обуката за Штабот за заштита и спасување, во рамки на Програмата за заштита и спасување на Општина Охрид предвидени се и низа други активности кои ќе се водат и реализираат според системот за планирање, програмирање и буџетирање.