ЈАВЕН ОГЛАС БР.02/2023 ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА –ПОКРИЕНИ И НЕПОКРИЕНИ ШАНКОВИ СО ЛОКАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД 2023-2026 ГОДИНА

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2023 год. донесена со Одлука бр.08-17370/41 од 22.12.2022 год. и Програмата за измена и дополнување на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2023 год. донесена со Одлука бр. 08-5339/3 од 11.04.2023 год., Записник од Комисија за утврдување фактичка состојба на лице место бр. 15-5357/1од 04.04.2023 година, како и врз основа на член 4 од Oдлуката бр.08-5339/5 од 11.04.2023 год. за поставување урбана опрема –покриени и непокриени шанкови со локации на подрачјето на општина Охрид за периодот 2023-2026 год.(„Службен гласник на општина Охрид“ бр. 05/23), а во согласност со Одлуката бр.08-5339/4 од 11.04.2023 год. за утврдување на почетна цена за поставување урбана опрема –покриени и непокриени шанкови со локации („Сл.гласник на Општина Охрид” бр. 05/23), донесени од Советот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид објавува:

Повеќе на следниот линк :

https://ohrid.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d1%80-02-2023-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b0/