Акција за подигнување зелен отпад во Населба Бараки на 29 Април

Акција зелен отпад У.З.12 „Гоце Делчев” (населба Бараки) 29.04.2023 год. (сабота)

– Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на oпштина Охрид дека на ден 29.04.2023 год. (сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и др.) од У.З.12 „Гоце Делчев” (населба Бараки)
– Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот доколку имаат ваков отпад уредно да го депонираат најдоцна до 07.00 часот на 29.04.2023 година и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075-495-428, кој функционира секој ден во неделата во периодот 07.00 часот-21.00 часот.

– Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад.