sovet 34

СЕ ОДРЖА ДВАЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

објект на КП.бр.722 КО Свињишта; Предлог-одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.832/1 КО Охрид 4; Предлог-одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2350/1 КО Охрид 4; Предлог-одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1323 КО Велестово; Предлог-одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1007 КО Лескоец; Предлог-одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 543, КП.бр. 546 и КП.бр. 545/2 КО Ливоишта. Предлог-одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2105/1 КО Долно Лакочереј и Предлог-одлуката за измена и дополнување на одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 2803/2 КО Елшани со бр. 08-15397/59 од 15.11.2022 година.

Дневниот ред на седницата беше надополнет со 6 точки: Предлог-програма за измена и дополнување на годишна програма за поставување на урбана опрема во општина Охрид за 2023 година; Предлог-одлука за утврдување почетна цена за поставување на урбана опрема- покриени и непокриени шанкови со локации; Предлог-одлука за поставување урбана опрема- покриени и непокриени шанкови со локации на подрачјето на Општина Охрид за периодот од 2023-2026 година; Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнината) за 2023 година во општина Охрид; Предлог-програма за поставување реклами на урбана опрема-автобуски постојки на подрачјето на општина Охрид за период 2023-2028 година; Предлог одлука за примање на две траки за гимнастички вежби за две основни училишта во општина Охрид- донација Ховерцрафт Адриа ДОО Охрид. Овие точки беа усвоени со мнозинство гласови на советниците.

Од дневниот ред на седницата беа повлечени Предлог-одлуката за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на утврдените тарифи за одведување отпадни води за 2022 година на ЈП „Нискоградба“ – Охрид и Предлог-одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Охрид за 2023 година.