Јавен Оглас за добивање право за поставување рекламни паноа – Билборди

Врз основа на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Охрид („Сл.Гласник на општина Охрид“ бр.14/22) и Записник од Комисија за одлучување по барања за поставување урбана опрема како дополнение на годишната програма за поставување урбана опрема бр. 09-629/2 од 17.01.2023 година, како и врз основа на член 4 од Одлуката за поставување урбана опрема – рекламни паноа- билборди и информативни табли на канделабри на подрачјето на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр. 1/23 ), а во со гласност со Одлуката за утврдување на почетна цена за поставување на рекламни паноа-билборди и информативни табли на канделабри („Сл.гласник на Општина Охрид” бр. 1/23), донесени од Советот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид објавува:

Повеќе на следниот линк:

https://ohrid.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d1%80-01-2023-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf/