СВИКАНА ЧЕТИРИЕСЕТ И ПРВАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е  ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ПРВАТА СЕДНИЦА     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД 

             ЈА СВИКУВАМ четириесет и првата седница на Советот на општина Охрид на ден 11.06.2015 година (четврток) со почеток во 11,30 часот. Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записниците од 39-тата и 40-тата седница. 

 1. Предлог Одлука за усвојување на Елаборатот за проценка на штети од град настанати на подрачјето на општина Охрид на ден 09.05.2015 година.
 2. Предлог Одлука за реализација на Проектот „Реконструкција на локален патен правец с.Косел-с.Вапила-с.Ливоишта во општина Охрид“ – реализација на втора фаза од проектот реконструкција на локален патен правец с.Вапила-с.Ливоишта.
 3. Предлог Одлука за реализација на основниот Проект „Проект за надградба со асфалт и проширување со банкини на локален пат с.Велестово“ – реализација на втора фаза од проектот.
 4. Предлог Одлука за реализација на основниот Проект „Проект за употреба и одржување на локален пат во м.в.Кромидишта, населба Рача – Охрид“.
 5. Предлог Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти.
 6. Предлог Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.
 7. Предлог Одлука за организирање на режимот на сообраќај на дел од територијата на oпштина Охрид.
 8. Предлог Одлука за општински линиски превоз на патници во општина Охрид.
 9. Предлог Одлука за отстапување на користење на паркинг простор од општина Охрид на ЈП„Билјанини Извори“ Охрид.
 10. Предлог Одлука за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија.
 11. Предлог Одлука за утврдување Нацрт детален урбанистички план за УЗ 15 дел од УБ 15.4 – опфат 1, општина Охрид, плански период 2013 – 2018.
 12. Предлог Одлука за измена на Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2250/1 КО Пештани.
 13. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.35 КО Охрид 4.
 14. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.362/11 КО Лескоец.
 15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.738/4 и Кп.бр.740/1 КО Косел.
 16. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.951/28 КО Оровник.
 17. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1314 КО Велестово.
 18. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1684/4 КО Велгошти.
 19. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1785 КО Велгошти.
 20. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1943 КО Лескоец.
 21. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2094 КО Лескоец.
 22. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2135 КО Лескоец.
 23. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр.2469 КО Лескоец.
 24. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2584/2  КО Коњско.
 25. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2593 КО Велгошти.
 26. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2652 КО Велгошти.
 27. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2864 и Кп.бр.2866 КО Коњско.
 28. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.80/21 КО Долно Лакочереј.
 29. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.428/1 КО Трпејца.
 30. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.952/9 КО Оровник.
 31. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1377 КО Трпејца.
 32. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1661 КО Лескоец.
 33. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1665 КО Лескоец.
 34. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1714 КО Велгошти.
 35. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1728 КО Пештани.
 36. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1746 КО Лескоец.
 37. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1805 КО Лескоец.
 38. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1990 КО Велгошти.
 39. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2113/3 КО Лескоец.
 40. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2243 КО Лескоец.
 41. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2289 КО Лескоец.
 42. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2313 КО Велгошти.
 43. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2632/1 КО Елшани.
 44. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2791/3 КО Велгошти.
 45. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2823 КО Коњско.
 46. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3372 КО Елшани.
 47. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3465 КО Охрид 4.
 48. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.9387 КО Охрид 2.
 49. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.224, 223, 2344 КО Опеница.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД  Претседател  Гордана Коњановска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


https://vulkan-vegas-spielen.com, https://mostbetuzonline.com, https://1win-azerbaijan2.com, https://mostbet-az-24.com, https://kingdom-con.com, https://1xbet-azerbaycanda.com, https://mostbet-az24.com, https://most-bet-top.com, https://mostbettopz.com, https://mostbetsportuz.com, https://mostbet-oynash24.com, https://vulkan-vegas-24.com, https://mostbetsitez.com, https://mostbetuztop.com, https://1xbetsitez.com, https://1xbet-azerbaycanda24.com, https://mostbet-qeydiyyat24.com, https://vulkanvegas-bonus.com, https://mostbet-ozbekistonda.com, https://pinup-bet-aze.com, https://1xbet-az24.com, https://1xbet-az-casino.com, https://1winaz777.com, https://1xbetaz777.com, https://1xbet-az-casino2.com, https://vulkanvegasde2.com, https://1win-azerbaijan24.com, https://pinup-bet-aze1.com, https://mostbet-royxatga-olish24.com, https://mostbet-azer.xyz, https://1xbetaz888.com, https://mostbet-azerbaijan2.com, https://vulkan-vegas-888.com, https://1xbetaz2.com, https://mostbet-azerbaycanda24.com, https://mostbetuzbekiston.com, https://1xbetcasinoz.com, https://vulkan-vegas-casino2.com, https://mostbet-azerbaycanda.com, https://vulkan-vegas-bonus.com, https://1win-qeydiyyat24.com, https://vulkan-vegas-kasino.com, https://1win-azerbaycanda24.com, https://pinup-azerbaycanda24.com, https://mostbet-uz-24.com, https://pinup-az24.com, https://vulkanvegaskasino.com, https://mostbet-az.xyz, https://pinup-qeydiyyat24.com, https://mostbet-kirish777.com, https://1xbetaz3.com, https://mostbetaz777.com, https://1win-az-777.com, https://pinup-azerbaijan2.com, https://vulkan-vegas-erfahrung.com, https://mostbet-uzbekistons.com, https://mostbetaz2.com, https://mostbet-azerbaycan-24.com, https://1xbetkz2.com, https://1win-az24.com, https://mostbetcasinoz.com, https://mostbet-azerbaijan.xyz, https://1winaz888.com, https://1x-bet-top.com, https://1xbet-azerbaijan2.com