Погледнете како ке изгледа улицата “Македонски просветители”

  • Се предвидува две одвоени коловозни ленти со тротоари од двете страни
  • велосипедскa патекa
  • нова атмосферска канaлизација
  • ново улично осветлување.
  • Возните ленти и такси паркингот ќе бидат изведени од гранитни камени коцки со димензии 10/10/10см, орабени со камени гранитни рабници.
  • Тротоарите ќе бидат изведени од гранитни камени плочи со димензии 33/33/3см
  • Велосипедската лента ќе биде со гранитни камени коцки со димензии  5/5/8см.
  • Во должина на улицата планирано е изведување на среден разделен цветен појас, а ќе биде подигнат и нов дрворед, од двете страни.